STRAJK NAUCZYCIELI – INFORMACJA

Szanowni Państwo.
W  dniu 8 kwietnia 2019 r. nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej im. Małego Księcia w Wiszni Małej i Przedszkola Publicznego w Ligocie Pięknej przystąpią do akcji strajkowej. W referendum za przystąpieniem do strajku opowiedziało się 86,80% uprawnionych do głosowania. W związku z tym dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego będzie miał ograniczone możliwości zapewnienia właściwej opieki uczniom i dzieciom, które zgłoszą się w tych dniach do szkoły i przedszkola.
Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia szkoły, do której dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.
Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).
Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.
Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy).

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy należy złożyć w zakładzie pracy następujące dokumenty:
•          oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki
•          wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15A

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *