Regulamin Biblioteki Szkolnej

 

 

 

 

 

Regulamin biblioteki
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiszni Małej

Podstawa prawna
Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 85, póz. 539)
Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.
Biblioteka Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dzieli pomieszczenie ze świetlicą szkolną. Działalność biblioteki odbywa się w godzinach pracy szkoły i jest ściśle związana z czasem pracy świetlicy . Biblioteka udostępnia swe zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
Cele i zadania
Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą do:
 realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
 realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły,
 przygotowywania uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej,
 kształtowania wrażliwości kulturowej i społecznej, w tym rozwijanie kultury czytelniczej uczniów,
 tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł
 wspomagania działań szkoły w realizacji programów: wychowawczego i profilaktyki,
 wspomagania nauczycieli w pracy dydaktycznej,
 realizowania programu zajęć z edukacji czytelniczo – medialnej.

Zadania nauczyciela bibliotekarza

Nauczyciel bibliotekarz uczestniczy w procesie dydaktyczno – wychowawczym szkoły na równi z innymi nauczycielami. Do obowiązków nauczycieli bibliotekarzy w szczególności należy:

1. Praca pedagogiczna:
 udostępnianie zbiorów,
 udzielanie porad bibliotecznych,
 pomoc w poszukiwaniu informacji,
 indywidualne doradztwo w doborze lektur,
 pomoc w samokształceniu,
 rozpoznawanie potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów,
 prowadzenie zajęć czytelniczych,
prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa poprzez organizowanie różnorodnych zajęć   mających   na celu rozwijanie wrażliwości kulturowej i społecznej, stosowanie różnych form inspiracji czytelnictwa,
 udostępnianie stanowiska komputerowego uczniom i nauczycielom,
 korzystanie ze stanowisk w sali komputerowej np.: w przypadku tworzenia prezentacji multimedialnej, wyszukiwania informacji potrzebnych do samokształcenia,
udostępnianie uczniom i nauczycielom projektora do wyświetlania programów edukacyjnych, filmów dokumentalnych, fabularnych,
współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną.

2. Praca wychowawcza z dziećmi wynikająca z realizacji szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki.

3. Praca biblioteczno – techniczna:
 gromadzenie zbiorów,
ewidencja i opracowanie zbiorów,
 selekcja zbiorów zbędnych i zniszczonych.

4. Czas pracy biblioteki:
biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego,
 okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum,
 czas otwarcia biblioteki ustalony jest w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
 harmonogram pracy biblioteki wywieszony jest na drzwiach oraz udostępniony na stronie www szkoły.

5. Organizacja udostępniania zbiorów
Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:
 uczniowie,
 nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni,
 rodzice.
Każdy uczeń klasy pierwszej i nowo przyjęty do szkoły zapoznaje się z regulaminem biblioteki szkolnej.

Zasady korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej
1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice. Ze zbioru podręcznego korzysta się na miejscu, bądź książki, materiały z tego zbioru mogą być wypożyczane nauczycielom do sali lekcyjnej.
2. W bibliotece może przebywać uczeń w wyznaczonych godzinach porannych (w zastępstwie świetlicy), wypożyczający książki oraz przygotowujący się do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
3. Część księgozbioru można przekazać do użytku w pracowniach przedmiotowych, za którą nauczyciele przejmują odpowiedzialność materialną.
4. Jednorazowo uczeń może wypożyczyć trzy książki/ w wyjątkowych sytuacjach, np. przygotowywania się do konkursów, liczba ta może się zwiększyć.
5. Czas przeznaczony na czytanie książki to jeden miesiąc. Książek nie należy przetrzymywać. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie zwrotu.
6. Uczeń przygotowujący się do konkursów, ma prawo do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.
7. Użytkownicy mają wolny dostęp do półek, samodzielnie mogą wybierać książkę.
8. Książkę należy szanować jako dobro szkoły, zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
9. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki należy ją odkupić, bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
10. Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w podanym terminie. Osoby, które nie są absolwentami mogą wypożyczyć książki na okres wakacji.
11. Uczeń ma prawo do korzystania ze zbiorów jako źródła informacji i wykorzystania zdobytej wiedzy do własnych opracowań.
12. W bibliotece należy zachować ciszę. Na terenie biblioteki obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *